Daulat Kebawah Duli Tuan Patik

Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.

Sempena menyambut Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-73 tahun, seluruh rakyat dan penduduk memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala, semoga dilanjutkan usia, kekal qarar memerintah Negara Brunei Darussalam.

Daripada: Pengerusi, Ahli-Ahli Lembaga Pengarah, Pegawai dan Kakitangan Pusat Pengajian Strategik dan Polisi.